PUURAKENTEISET TILAELEMENTTIRAKENNUKSET

 

Tilaelementtirakennus (myös moduulirakennus, moduulitalo tai 3D-elementti) on teollisesti valmistetuista puurunkoisista tilaelementeistä koottava 1 – 7 kerroksinen rakennus.

Yksittäin tilaelementti on rakennuksen tilaosa, jossa on valmiiksi rakennettuna vähintään ylä- ja alapohja sekä päätyseinät. Myös sivuseinät voivat olla joko osittain tai kokonaan. Kuljetusteknisistä syistä moduulien leveydet pyritään pitämään 2,4 – 4,2 metrissä, rakenteellisen maksimin ollessa kuitenkin 5,5 m. Vastaavasti optimaalinen pituus on 10 – 13 metriä ja maksimin ollessa 15 m, sekä korkeus 3,3 metriä (ei ehdoton – kuljetus?).

Tilaelementit on tehtaalla mahdollisimman valmiiksi rakennettu ja varusteltu, jolloin työmaalla tapahtuva paikalleen asennus ja viimeistely sekä taloteknisten liitäntöjen kytkentä toteutuu hyvin lyhyessä ajassa.

Tilaelementtien valmistuksessa noudatetaan Eurooppalaista teknistä hyväksyntää (ETA-hyväksyntä / ETAG 007)

Rakennustuotteille tai järjestelmille joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia,  CE-merkintä voidaan toteuttaa valmistajan hakeman eurooppalaisen tekniseen arvioinnin eli  ETAn perusteella. Vapaaehtoinen ETA-arviointi on voimassa koko EU:ssa ja on siten käyttöalueeltaan kansallisia hyväksyntiä tai sertifikaatteja kattavampi.

Huoneistojen välinen välipohja ja -seinä

Huoneistojen välinen välipohja ja välisenä; tuplarunko + ilmaväli (R`w 55 dB / REI 60)

 

Tilaelementti rakentaminen

Tilaelementti rakentamisen merkittävimmät edut ovat rakentamisen nopeus sekä teollisen valmistuksen aikaansaama tasainen laatu.

Koska perustukset, rakennuksen tekniset liitännät ja itse rakennus voidaan rakentaa samaan aikaan, lyhentää toteutustapa hankkeen läpimenoaikaa ja siten pienentää merkittävästi aikasidonnaisia työmaateknisiä kustannuksia sekä mahdollistaa pääoman tehokkaan hyödyntämisen.

Tilaelementtien valmistus tapahtuu teollisena prosessina, säältä suojassa, turvallisissa ja valvotuissa olosuhteissa. Kosteudenhallinta tehtaalta aina rakennuksen valmistumiseen asti on prosessiin sisäänrakennettu ominaisuus; eristeet on säältä suojassa rakennelevyjen ja vettä pitävän mutta hengittävän kankaan suojassa.

 

Tilaelementit tehdään sisältä lähes täysin valmiiksi; pinnoitteet, kalusteet ja laitteet, ikkunat ja ovet sekä talotekniikka ovat valmiiksi asennettuja. Sisätiloissa elementtien välisten saumojen kohdalle pinnoitteet asennetaan työmaalla, jolloin asunnosta tulee elementtitekniikasta huolimatta saumaton. Työmaalla tapahtuvien saumojen viimeistelyssä tarvittavat pinnoitemateriaalit sijoitetaan tehtaalla elementtiin, jolloin ehkäistään ylimääräisten siirtojen yhteydessä ja usein juuri viimeistely vaiheessa syntyvät kolhut ja naarmut.

Myös julkisivu asennetaan tehtaalla siltä osin kuin valittu materiaali ja toteutustapa sen mahdollistavaa. Tilaelementti ei laita rajoitetta käytettävälle julkisivumateriaalille.

Kilpailukykyinen prosessi mahdollistuu puurakentamisesta, jonka yleisesti tunnettuja ominaisuuksia ovat keveys, monipuolisuus ja tehokkuus, ekologisuutta unohtamatta.

Materiaalien valmistuksen että itse rakentamisen näkökulmasta puurakentamiseen perustuva moduulirakentaminen täyttää myös kestävän rakentamisen tavoitteet sekä tuottaa rakennuksia jotka miellyttävät myös asukkaita.

Useampi kerroksisiin puutaloihin liittyvät tekniset haasteet kuten paloturvallisuus, äänieristävyys, kosteuden hallinta, energiatehokkuus, tiiveys ja pitkäaikaiskestävyys on jo vuosia sitten ratkottu. Esimerkiksi ääneneristävyyden osalta moduulikerrostalon kaksinkertaiset seinä- ja välipohjarakenteet antavat määräyksiä paremman ääneneristävyyden (ilmaväli). Puukerrostaloille vaadittu automaattinen sammutusjärjestelmä tekee niistä asujalle jopa turvallisemman kuin ns, perinteiset rakennukset. Myöskään nykyaikaiset vesisumusammuttimien käyttämä pieni vesimäärä ei ole kosteuden aiheuttajana puurakennukselle uhka.

markatila

Märkätiloissa noudatetaan MIRA- vedeneristysjärjestelmää joka täyttää ETAG 022 hyväksyntäohjeen vaatimukset;  ETA-hyväksyntä 09/0156  (MIRA Rakennustuotteet)

Tilaelementtirakennuksen perustukset voidaan toteuttaa huomattavasti kevyempinä kuin vastaavan betonirakennuksen.

Pilarit ja sokkelipalkit

 

Tilaelementtirakentaminen on rakennuspaikan ympäristöön vähän häiriötä aiheuttaavaa ja siistiä rakentamista, ja siten sopii erinomaisesti myös taajamien täydennys- ja lisäkerrosrakentamiseen!

lisakerrosrakentaminen

Tilaelementti tuotantotavan ominaispiirteet

Tilaelementtirakentamisessa talojen ja asuntojen ulkonäkö, toiminta ja toiminnallisuus kartoitetaan asiakkaan kanssa, mutta tekniset yksityiskohdat toteutuu konseptin mukaisilla ratkaisuilla.

Useampi kerroksisten rakennusten osalta on huomioitava tuplarunkoisenvälipohjan rakennuksen kokonaiskorkeutta kasvattava vaikutus. Myös väliseinät tulee elementti saumojen osalta tuparunkoisina jolloin ei kantavien väliseinien osalla kasvattaa tarpeettomasti seinävahvuutta.

Tilaelementtirakentaminen on teollinen prosessi, joka ei salli totutulla tavalla tuotteen ominaisuuksien ja teknisten yksityiskohtien tapauskohtaista muuntelua.

Projektiin lähdettäessä asiakkaalle annetaan selvät aikatauluikkunat, missä vaiheessa prosessia voidaan tehdä mitäkin päätöksiä ja missä vaiheessa tietyt asiat on sovittava ja tilattava, jos ne halutaan mukaan prosessiin. Näin toimien syntyy edellytys teolliselle rakentamiselle ja saadaan hyödynnettyä sen sisältävät hyödyt.

= = > vrt. perinteiseen rakentamiseen, jossa toiminnot on usein liian hajallaan, jolloin myös kokonaisuuden hallinta ja vastuu katoavat!

 

Tilaelementti projektin vaiheet ja aikataulu

Tarjouslaskentaan olisi kohteen ominaisuuksista riippuen laskenta-aikaa hyvä varata 3-5 vkoa. Ennen tarjouspyyntöä on usein hyvä pitää tarjouspyyntöä valmisteleva neuvonpito. Tarjouspyynnön yhteydessä toimitettava ainakin arkkitehdin lupakuvat sekä ikkuna- ja ovikaaviot.  Harkintaan voi tulla myös tarve LVIS –suunnitelmista sekä muut erikoissuunnitelmat.

Rakennesuunnitelmia ei tarvita vaan ne tulee toimittajalta ja sisältyy aina tilaelementtitoimitukseen. Perustussuunnittelu kuuluu tilaajalle, mutta tilaelementtitoimittaja tuottaa perustussuunnittelijan käyttöön mitta- ja kuormatiedot.

aikataulu kuva

 

Vko 0 _ sopimuksen allekirjoitus

Vko 2 – 3 _ maksuposti, vakuus ja rahoitus järjestelyt

 • sopimuksen jälkeisenä viikkona lähetetään asiakkaalle 1.maksuerä (5%)
 • hoidettavia asioita myös tilaajan pankkitakuu ja toimittajan vastatakuu

Vko 1 – 9 _ suunnitteluvaihe (isoimmissa kohteissa +3vkoa)

 • kun sopimuksen mukainen 1. maksuerä on selvä alkaa suunnitteluvaihe, jonka aikana asiakkaan toimittamat suunnitelmat (arkkitehdin lupakuvat, LVISA- suunnitelmat) viedään tilaelementti-  suunnitelmaan ja muutenkin lopputuote määritellään tarkasti yhdessä asiakkaan kanssa.     HUOM! Mahdolliset materiaali ja väri muutokset mahdollisia ensimmäisen 4 viikon aikana.
 • n. 2-3 viikkoa sopimuksesta tehdas toimittaa perustussuunnittelijan käyttöön tarvittavat lähtötiedot (”Foot print”); näin perustussuunnittelulle ja perustustöille jää toteutusaikaa kaikkiaan noin 4 kuukautta

Vko 10 – 17 _ Rakennusvaihe A

 • tilaelementtisuunnitelmien valmistumisen ja niiden kohteen pääsuunnittelijalla hyväksyttämisen jälkeen päästään tehtaalla materiaalien tilaamiseen.
 • tässä vaiheessa tulee sopimuksen mukaisesti laskutuskelpoiseksi 2. maksuerä (50-55%)

Vko 17 – 26_ Rakennusvaihe B

 • elementtituotanto tehtaalla n.10 viikkoa

Vko 27_ valmiiden elementtien rakennuspaikalle lähettäminen

 • kohteen laajuudesta riippuen maantie- tai laivakuljetuksena

Vko 28 – 34 _ Elementtiasennus, viimeistelytyöt ja tekniikan liittäminen

 • tilaelementtien perustusten päälle paikalleen nosto vie vain pari päivää, ja tämänjälkeen tulee sopimuksen mukaisesti laskutuskelpoiseksi 3. maksuerä (25 – 30%)
 • saumojen ja julkisivun viimeistely, muut asennukset kuten parvekkeet tms. sekä tilaelementtiurakkaan sisältyvät tekniikan liitännät
 • toimitussopimukseen on aina kirjattu milloin tilaajan on hoidettava rakennukseen sähkö- ja vesikytkennät, jotta tarvittavat tarkastukset ja käyttöönottoluovutus on mahdollista toteuttaa urakkasopimuksessa sovittuun hetkeen

Vko 36 – 36_ kohteen luovutus ja taloudellinen loppuselvitys

 • kun kohde on hyväksytysti vastaanotettu tulee viimeinen maksuerä (10%) laskutuskelpoiseksi